Algemene voorwaarden Makeupozface

TOTSTANDKOMING BOEKING

 

-Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Makeupozface aanvaardt.

Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

– Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

BETALING DIENSTEN EN PRODUCTEN

1 Betaling van het factuurbedrag dient de zelfde dag te worden voldaan.

2 Betaling kunnen cash of per bank, factuur worden voldaan. Alle prijzen zijn inclusief BTW (6% – 21%) tenzij anders vermeld.

3 Visagie: 2 dagen na overeenkomst dient 40% van het compleet verschuldigde factuur bedrag te worden voldaan.

4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die makeupozface moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

 

 

OPZEGGING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Makeupozface gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever 90 dagen vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Met uitzondering van bruidsstyling.

3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  1. a) Bij annulering vanaf de 40 to 30ste dag voor de opdracht 50%. Met uitzondering van bruidsstyling.
  2. b) Bij annulering vanaf de 6e dag voor de opdracht 100%. Met uitzondering van bruidsstyling.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

 

Makeupozface sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van Makeupozface en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Makeupozface kunnen worden toegerekend.

Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Makeupozface is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.